• Galego
  • Español
  • English

Procedemento de Admisión do Alumnado

Se amplía el plazo de solicitudes de admisión para el curso 2020-2021 hasta una semana después de la vuelta a las clases. Lo tienen disponible por vía telemática en edu.xunta.es/admisionalumnado/.  También pueden descargar los formularios anexos correspondientes, completar los datos y enviar a secretaria@maristasourense.com.

 

A partires do 1 de marzo abrirase o prazo de solicitude de admisión para o ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN AO COLEXIO  para E. Infantil, Primaria, ESO e Bacharelato. Levarase a cabo nas datas comprendidas dende o 1 ao 20 de marzo de 2020.  O resto das datas do Proceso de Escolarización poden consultalo no documento adxunto.

A DOCUMENTACIÓN relativa ao procedemento de solicitude estará a súa disposición na portería do Colexio. O formulario (anexo II ED550B) en versión dixital pódese descargar nesta mesma páxina. Tamén está dispoñible na sede electrónica da Xunta. Unha vez descargado e cuberto, poderá presentarse de forma presencial no centro, ou ben directamente a través da aplicación da Xunta "admisiónalumnado" (solicitudes>admisión).

En calquera das modalidades adoptadas, invitámolos a manter unha entrevista persoal coa finalidade de informalos sobre o proxecto educativo e outros aspectos relativos á organización e funcionamento do Colexio. 

Enlace ao documento

Impugnación de las listas definitivas de personas admitidas y no admitidas: recurso de alzada o reclamación 
En el caso de centros privados concertados, contra la relación definitiva, las personas interesadas podrán formular reclamación ante la persona titular de la jefatura territorial en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación. 
En ambos casos, la resolución de la persona titular de la jefatura territorial pondrá fin a la vía administrativa. En la notificación de esta resolución a la persona interesada deberá indicarse expresamente que contra la misma cabe interponer recurso potestativo de reposición o recurso contencioso-administrativo, el órgano competente y el plazo para su interposición. (Orde de 12 marzo 2013 da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria)
 

Prataforma educativa de comunicación  Familia-Colexio

  Menú do Comedor

   Actividades extraescolares